فیلم آموزشی The Modern GraphQL Bootcamp

119,000 تومان

آموزش GraphQL با استفاده از اپلیکیشن های Node

آموزش استفاده از Apollo Client برای ارتباط با GraphQL در اپلیکیشن ها

آموزش استفاده از Prisma برای ذخیره و دسترسی به داده ها از پایگاه داده

20 فروش
خرید محصول