فیلم آموزشی Mastering IELTS Writing: Task 2

169,000 تومان

پاسخ های سازگار و سازماندهی شده به انواع مختلفی از انواع پرسش ها ایجاد کنید

برای پاسخ خود، اطلاعات مناسب و دقیق را انتخاب کنید

از طیف وسیعی از واژگان به طور مناسب و با دقت برای سوالات مختلف استفاده کنید

58 فروش
خرید محصول

فیلم آموزشی Mastering IELTS Writing: Task 1 Academic

169,000 تومان

پاسخ های سازگار و سازماندهی شده به انواع مختلفی از انواع پرسش ها ایجاد کنید

برای پاسخ خود، اطلاعات مناسب و دقیق را انتخاب کنید

از طیف وسیعی از واژگان به طور مناسب و با دقت برای سوالات مختلف استفاده کنید

60 فروش
خرید محصول

فیلم آموزشی IELTS Band 7+ Complete Prep Course

169,000 تومان

به دست آوردن امتیاز گروه 6 یا بالاتر

تمامی بخش های آزمون آیلتس را امتحان کنید

درخواست استراتژی و تاکتیک های آیلتس

برنامه ای واقعی آزمون آیلتس را برنامه ریزی کنید

58 فروش
خرید محصول